தமிழ் தொல் யின் அர்த்தம்

தொல்

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு தொன்மையான; பண்டைய.

    ‘தொல் மரபு’
    ‘தொல் கதை’