தமிழ் தேசப்பற்று யின் அர்த்தம்

தேசப்பற்று

பெயர்ச்சொல்