தமிழ் தோடு யின் அர்த்தம்

தோடு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெண்கள் அணியும், வைரம் முதலிய கல் பதிக்கப்பட்ட) வட்ட வடிவத் தங்கக் காதணி.

தமிழ் தோடு யின் அர்த்தம்

தோடு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (புளியம்பழம் போன்றவற்றின்) மேல்புற ஓடு.