தமிழ் நட்டுவம் யின் அர்த்தம்

நட்டுவம்

பெயர்ச்சொல்