தமிழ் நடுநிலைமை யின் அர்த்தம்

நடுநிலைமை

பெயர்ச்சொல்