தமிழ் நமர் யின் அர்த்தம்

நமர்

வினைச்சொல்நமர்க்க, நமர்த்து