தமிழ் நல்ல காலம் யின் அர்த்தம்

நல்ல காலம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக