தமிழ் நாட்டார் வழக்காற்றியல் யின் அர்த்தம்

நாட்டார் வழக்காற்றியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நாட்டார் வழக்காறுகளை ஆராயும் துறை.