தமிழ் நாரை யின் அர்த்தம்

நாரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தடித்த நீண்ட அலகையும் நீண்ட கால்களையும் கொண்ட சில நீர்ப்பறவைகளின் பொதுப்பெயர்.