தமிழ் நிணநீர் முடிச்சு யின் அர்த்தம்

நிணநீர் முடிச்சு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (உடலில்) நிணநீரைச் சுரக்கும் நுண்ணிய சுரப்பி.