தமிழ் நிந்தக்காணி யின் அர்த்தம்

நிந்தக்காணி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பரம்பரைச் சொத்து.