தமிழ் நினைவூட்டு யின் அர்த்தம்

நினைவூட்டு

வினைச்சொல்நினைவூட்ட, நினைவூட்டி

உயர் வழக்கு