தமிழ் நிறைவடை யின் அர்த்தம்

நிறைவடை

வினைச்சொல்-அடைய, -அடைந்து

  • 1

    முடிவடைதல்.

    ‘விழா இத்துடன் நிறைவடைகிறது’