தமிழ் நெகிழ்வு யின் அர்த்தம்

நெகிழ்வு

பெயர்ச்சொல்