தமிழ் நெடில் யின் அர்த்தம்

நெடில்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    (குறிலைவிட ஒரு மாத்திரை அளவு) நீண்டு ஒலிக்கும் உயிரெழுத்து.