தமிழ் நெடுக்க யின் அர்த்தம்

நெடுக்க

வினையடை

பேச்சு வழக்கு