தமிழ் நேரசூசி யின் அர்த்தம்

நேரசூசி

(நேரசூசிகை)

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (பள்ளிக்கூடம் முதலியவற்றில்) கால அட்டவணை.