தமிழ் நேர் மின்சுமை யின் அர்த்தம்

நேர் மின்சுமை

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    புரோட்டான்களால் கடத்தப்படும் மின்னோட்டம்.

    ‘மின்இணைப்பைக் காட்டும் வரைபடத்தில் நேர் மின்சுமை என்பது + என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது’