தமிழ் பகளி யின் அர்த்தம்

பகளி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஐம்பது வெற்றிலை கொண்ட ஒரு கட்டு.