தமிழ் பங்குபெறு யின் அர்த்தம்

பங்குபெறு

வினைச்சொல்