தமிழ் பங்கு காட்டு யின் அர்த்தம்

பங்கு காட்டு

வினைச்சொல்காட்ட, காட்டி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (சொத்தில்) பங்கு தருதல்.

    ‘மரணசாசனத்தில் தன் வளர்ப்புப் பிள்ளைக்கும் பங்கு காட்டி அவர் எழுதியிருக்கிறார்’