தமிழ் பசிய யின் அர்த்தம்

பசிய

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பசுமையான.

    ‘தென்னையின் பசிய ஓலைகள் ஜன்னல் வழியாகத் தெரிந்தன’