தமிழ் பஞ்சாயுதம் யின் அர்த்தம்

பஞ்சாயுதம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு