தமிழ் பட்டுக் கத்தரித்தாற் போன்று யின் அர்த்தம்

பட்டுக் கத்தரித்தாற் போன்று

வினையடை