தமிழ் படம் பிடி யின் அர்த்தம்

படம் பிடி

வினைச்சொல்