தமிழ் படிகவியல் யின் அர்த்தம்

படிகவியல்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    படிகங்களின் உருவாக்கத்தைப் பற்றியும் அவற்றின் உள்ளமைப்பைப் பற்றியும் விவரிக்கும் அறிவியல் துறை.