தமிழ் படிப்படியான யின் அர்த்தம்

படிப்படியான

பெயரடை

  • 1

    (மாற்றம், வளர்ச்சி போன்றவை திடீரென்று இல்லாமல்) கொஞ்சம்கொஞ்சமாகவும் சீராகவும் ஏற்படுகிற.

    ‘படிப்படியான முன்னேற்றம்’