தமிழ் பண்டைய யின் அர்த்தம்

பண்டைய

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பழங்காலத்து; முற்காலத்து; பழைய.

    ‘பண்டைய இலக்கியங்கள்’