தமிழ் பணிப்பாளர் யின் அர்த்தம்

பணிப்பாளர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒரு துறையின்) இயக்குநர்.

    ‘கல்விப் பணிப்பாளர்’