தமிழ் பதிவிறக்கு யின் அர்த்தம்

பதிவிறக்கு

வினைச்சொல்-இறக்க, -இறக்கி

  • 1

    இணையதளத்திலிருந்து கணிப்பொறிக்குத் தகவல்களை வந்துசேரச் செய்தல்.