தமிழ் பந்தயம் வை யின் அர்த்தம்

பந்தயம் வை

வினைச்சொல்வைக்க, வைத்து