தமிழ் பீரிடு யின் அர்த்தம்

பீரிடு

வினைச்சொல்பீரிட, பீரிட்டு