தமிழ் பலதிறப்பட்ட யின் அர்த்தம்

பலதிறப்பட்ட

பெயரடை

உயர் வழக்கு