தமிழ் பளீரென்ற யின் அர்த்தம்

பளீரென்ற

பெயரடை

  • 1

    (கண்ணைக் கவரும் அல்லது கூசவைக்கும் வகையில்) பிரகாசமான.

    ‘முகத்தில் அடித்த பளீரென்ற ஒளி ஒரு நிமிடம் அவனை அசைவற்று நிற்கச் செய்தது’

  • 2

    (அடிப்பதைக் குறித்து வரும்போது) (வலிக்கும் வகையில்) பலமான; வேகமான.

    ‘பளீரென்ற அடியில் பொறிகலங்கியது’