தமிழ் பழியாய்க் கிட யின் அர்த்தம்

பழியாய்க் கிட

வினைச்சொல்கிடக்க, கிடந்து