தமிழ் பழைய ஆகமம் யின் அர்த்தம்

பழைய ஆகமம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு