தமிழ் பழைய சோறு யின் அர்த்தம்

பழைய சோறு

பெயர்ச்சொல்