தமிழ் பாத்தியம் யின் அர்த்தம்

பாத்தியம்

பெயர்ச்சொல்