தமிழ் பாதரட்சை யின் அர்த்தம்

பாதரட்சை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு காலணி.