தமிழ் பாரம்தூக்கி யின் அர்த்தம்

பாரம்தூக்கி

பெயர்ச்சொல்