பாலாடை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பாலாடை1பாலாடை2

பாலாடை1

பெயர்ச்சொல்

பாலாடை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பாலாடை1பாலாடை2

பாலாடை2

பெயர்ச்சொல்