தமிழ் பிரஜாவுரிமை யின் அர்த்தம்

பிரஜாவுரிமை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு