தமிழ் பிரமம் யின் அர்த்தம்

பிரமம்

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்