தமிழ் பிரமாண்டம் யின் அர்த்தம்

பிரமாண்டம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன