தமிழ் புடமிடு யின் அர்த்தம்

புடமிடு

வினைச்சொல்-இட, -இட்டு