தமிழ் புதுசு யின் அர்த்தம்

புதுசு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு