தமிழ் புளிச்சோறு யின் அர்த்தம்

புளிச்சோறு

பெயர்ச்சொல்