தமிழ் புழுக்கை யின் அர்த்தம்

புழுக்கை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஆடு, எலி முதலியவற்றின்) சிறு உருண்டை வடிவக் கழிவு.