தமிழ் பூசி யின் அர்த்தம்

பூசி

வினைச்சொல்பூசிக்க, பூசித்து

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு

    காண்க: பூஜி