தமிழ் பூஞ்சாளம் யின் அர்த்தம்

பூஞ்சாளம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு